Milanda bugdaýly meýdan

Wengeriýaly senetçi Agnes Denes mundan 40 ýyl çemesi ozal dünýäniň iň uly şäherleriniň biri bolan Nýu-Ýorkda «Bugdaýly meýdan» taslamasy bilen uly gyzyklanma döredipdi. Indi «bugdaýly meýdanyň» mekany bolmak gezegi Italiýanyň Milan şäherine geldi.

Italiýany we Milany modanyň mekany hökmünde tanaýarys. EKSPO sergisi bilen şäher dünýä jemgyýetçiginiň ünsüne özüne has ýakyndan çekdi. Ýöne bu heniz hemmesi däl…

Wenger senetçisi Agnes Denesiň 1982-nji ýylda Nýu-Ýorkda durmuşa geçiren taslamasynyň ikinji bir taýy Milan şäherinde, şäheriň hem iň döwrebap merkezleriniň biri bolan Porta Nuýewada (Täze gapy) guraldy. Şeýlelikde, şol bir senetçi bugdaýly meýdany dünýäniň iň uly şäherleriniň ýene biriniň merkezine alyp geldi. Munuň üçin onuň saýlan ýerine bir üns beriň: bugdaýly meýdan asman boýly binalaryň arasyndaky 5 gektar ýerde ýerleşýär.

Maksat bu ýerde bugdaý ekip hasyl almak däl, şäheriň tebigata has ýakyn bolmagyny gazanmak. Soňlugy bilen edil şu ýerde içi agaç kitaphanaly seýilgäh bolar.

Milandaky bugdaýly meýdan üçin 15 müň 500 kub metr toprak, 5 tonna dökün we 250 kilogram tohum peýdalanyldy.

demo

Habarlaşmak üçin

Bu bölümçede siz bize önümçilik hakda öz teswirleriňizi ugradyp bilersiňiz